Activities

General psychiatric practice

Dirona, Outpatient psychiatric service and psychotherapy practice, is a part of the public healthcare network. Since September of 2007 it is located on Povšetova 29 in Ljubljana.

For an appointment with us a referral is not necessary required, although it is recommended. You can book an appointment either by e-mail or phone. If you have been referred by your GP, we kindly ask you to provide the information about the referral.

If you had previous psychiatric treatment, out- or inpatient, or have been seen in one of the psychiatric emergency services we kindly request you bring your medical reports to your first appointment.

Systemic counselling and therapeutic work with families and couples

Systemic counselling and therapeutic work with families and couples is meant for families and couples who find themselves facing various difficulties that disrupt everyday life, for example chronic illness, loss, endless arguing or issues related to childrearing. It is also meant for couples who wish to improve the quality of their relationship and communicating skills. 

The process of therapy varies in its intensity and length depending on the presenting problem and motivation for change. It may take just one or a couple of sessions to make a difference and promote change, or it may take a couple of months or years in case the presenting problems are more complex. We meet with couples and families once a month for a 60 minute long session.

When working with families and couples we collaborate with the Institute of Family and Systemic Psychotherapy.

Individual psychotherapy

Psychotherapy is treatment through conversation. There are different modalities of psychotherapy that differ from one another based on different underlying theoretical background. At Dirona we offer analytic, supportive and cognitive behavioural psychotherapy.

In the last couple of decades neuroscience has proven that individual analytically oriented psychotherapy is an effective treatment modality. It is a prolonged mode of psychotherapy that takes place from one to three times a week at least two years. This mode of psychotherapy is intended for those individuals who are highly motivated to initiate some changes in their personal lives and interpersonal relationships.

Supportive psychotherapy is a less demanding modality of psychotherapy, which offers help and support in finding more successful ways of problem solving. It takes place once every two weeks in sessions lasting 50 minutes.

Cognitive behavioural therapy (CBT) has been proven to be an effective mode of treatment for anxiety and panic disorders as well as depression. CBT teaches clients to recognize and change their cognitive and behavioural patterns that underlie their symptoms and enables them to have a symptom-free life. Sessions are usually weekly and last 50 minutes. In 10 – 12 sessions most clients learn how to cope effectively without the unpleasant symptoms and are able to achieve a satisfying degree of psychological well-being.

Group psychotherapy

Group psychotherapy is a form of psychotherapy conducted in groups. At Dirona we offer group analysis and group supportive psychotherapy.

Group Analysis is a form of analytical psychotherapy in the group and by the group. The small group, consisting of 6 – 8 members, with the help of the group analyst forms a therapeutic group matrix that helps individual members resolve, in the here and now group situation, the intrapsychological conflicts that have disabled them in their everyday lives and relationships.

Just as its individual version, group supportive psychotherapy is a less demanding modality of psychotherapy, that offers help and support in finding more successful ways of problem solving. It takes place once every two weeks in sessions lasting 90 minutes.

Systemic and analytic supervision

It is meant for trainees in the process of systemic and individual or group analytic therapy education and therapists that would desire consultations about their on-going psychotherapeutic work.

Preventivni programi za depresivne in anksiozne motnje

Delavnice za obvladovanje stresa in anksiozne motnje so edukacijske skupinske delavnice namenjene ljudem, ki se soočajo s tesnobo in/ali paničnimi napadi. Udeležence seznanijo z osnovnimi značilnostmi motnje, načini zdravljenja, samopomoči in preprečevanja ponovnih poslabšanj.

Sestavlja jih 8 srečanj, ki potekajo 1-krat tedensko 8 zaporednih tednov po uro in pol. Sestavljene so iz treh glavnih sklopov – spoznavanje motnje, načinov zdravljenje in metod za preprečevanje ter obvladovanje simptomov, kar vključuje tudi spoznavanje različnih sprostitvenih tehnik. Znotraj delavnic se uporabljajo osnovni vedenjsko kognitivni (VKT) pristopi, prostor in čas pa je namenjen tudi pogovoru znotraj skupine o lastnih izkušnjah in izzivih, ki jih prinese tesnoba in/ali panični napadi.

Logoterapija

Logoterapija je tretja Dunajska smer psihoterapije avtorja Viktorja E. Frankla, imenovana tudi duhovna psihoterapija. Osredotočena je na človeka kot enkratno in večdimenzionalno bitje, zato ga obravnava na vseh nivojih: kot telesno, duševno socialno in duhovno bitje.

Ukvarja se z iskanjem življenjskega smisla, oziroma volje do smisla in smisla na sploh- tega kar se človeku dogaja, s čimer se sooča, četudi gre za krizne in kritične življenjske dogodke ali okoliščine. Trudi se v vsakem slabem poiskati tudi nekaj dobrega. Dotika se vprašanj ljubezen, vrednot, vesti in odgovornosti, zato je primerna oblika psihoterapije za ljudi vseh starosti. Poskuša najti zapolnitev praznine, dolgočasja, ki pesti ljudi, ki živijo v izobilju in jim navidezno nič ne manjka. 

Autogenic training

Autogenic training was developed by the German psychiatrist and neurologist Johannes Schultz in the 1930s. It is a relaxation technique based on the power of thought. With the help of our mind we learn to lessen the feeling of anxiety and its biological effects on our body. This is achieved through a series of exercises that turn the thought into a bodily sensation.

Splošna psihiatrična ambulanta

Splošna psihiatrična ambulanta

Dirona, klinika za psihiatrijo in psihoterapijo d.o.o., ima koncesijo in je vključena v javno zdravstveno mrežo. Od septembra 2007 deluje na Povšetovi 29 v Ljubljani.

Za pregled pri nas ne potrebujete nujno napotnice, čeprav svetujemo, da jo imate. Naročite se lahko naročite po telefonu ali elektronski pošti (naročanje). V kolikor vas je na pregled napotil izbrani družinski zdravnik, vljudno prosimo za podatke o izdani elektronski napotnici. 

Če ste se v preteklosti že zdravili pri psihiatru, ambulantno in/ali v bolnišnici, ali ste bili pregledani v ambulanti za nujno psihiatrično pomoč, vljudno prosimo, da prinesite izvide s seboj na prvi pregled pri nas.

Pri krajšanju čakalne dobe nam lahko pomagate tudi vi, tako da pravočasno sporočite, če vam termin, ki smo ga rezervirali za vas, ne ustreza, in bi želeli novega, ali ga ne potrebujete več, ker ste se odločili pomoč poiskati drugje.

Sistemsko svetovanje in terapevtsko delo z družinami in pari

Sistemsko svetovanje in terapevtsko delo z družinami in pari

Sistemsko svetovanje in terapevtsko delo z družinami in pari je namenjeno družinam, zakonskim in izven zakonskim zvezam, ki se soočajo z različnimi težavami, ki porušijo družinsko oz. partnersko ravnovesje, kot so kronična bolezen, odraščajoči otroci, izguba, izčrpavanje v nesoglasjih in prepirih. Namenjena je tudi parom, ki želijo izboljšati kvaliteto svojega odnosa in medsebojne komunikacije.

Proces terapije se razlikuje v svoji intenziteti in trajanju, odvisno od problema, ki je v ospredju, ter motivacije vpletenih za spremembo. Včasih je za začetek spremembe dovolj le nekaj srečanj, včasih pa je za to potrebnih več mesecev ali let. Srečanja z družinami in pari potekajo približno enkrat mesečno in trajajo 60 minut.

Pri delu s družinami in pari sodelujemo z Inštitutom za družinsko in sistemsko psihoterapijo.

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija

Psihoterapija je terapija s pogovorom. Poznamo različne vrste psihoterapij, razlikujejo se glede na teoretično osnovo na katere se opirajo. V Dironi nudimo analitično, suportivno in kognitivno vedenjsko psihoterapijo.

Analitično orientirana psihoterapija pomaga posamezniku raziskati in odpraviti vzroke za težave, ki ga omejujejo v življenju. Spodbuja osebnostno rast in utrjuje pozitivno samopodobo ter samospoštovanje. Odpravlja dejavnike, ki posameznika ovirajo, da v celoti izkoristi vse svoje potenciale. V zadnjih desetletjih je nevroznanost dokazala, da gre za učinkovito, vendar dolgotrajno metodo zdravljenja. Izvaja se individualno, srečanja so enkrat do trikrat tedensko in trajajo 50 minut. Predvideva se dolgotrajno zdravljenje, ki traja najmanj dve leti.

Suportivna psihoterapija je manj zahtevna oblika psihoterapije, ki posamezniku nudi pomoč in oporo pri iskanju ustreznejših načinov reševanja težav, s katerimi se sooča. Poteka enkrat na 14 dni in traja 50 minut.

Kognitivno vedenjska terapija je namenjena zlasti osebam z anksiozno in depresivno motnjo, ki želijo dobiti vpogled v mehanizme, ki vzdržujejo neprijetne simptome, in se želijo naučiti veščin ter drugačnih miselnih vzorcev, ki jim bodo pomagali nadzorovati težave. Srečanja običajno potekajo enkrat tedensko in trajajo 50 minut. Večina klientov se v 10-12 srečanjih nauči obvladovanja neprijetnih simptomov in s tem doseže zadovoljivo raven vsakodnevnega funkcioniranja.

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija je oblika psihoterapije, ki se izvaja v skupinah. V Dironi izvajamo skupinsko analitično in suportivno psihoterapijo.

Izkušnjo analitične psihoterapije lahko opišemo z besedami članice analitične skupine, ob koncu zdravljenja: 

“Nikakor ne morem reči, da je to delo lahko. V resnici je zelo zahtevno in marsikdaj zelo boleče. Ni lahko prepoznati svojih čustev, če si večino svojega življenja intenzivno delal na tem, da jih potlačiš in zanikaš. Ni jim lahko pogledati v obraz, si jih priznati in se z njimi sprijazniti… Skupina je pri tem v veliko pomoč. Bolj ko si sam iskren do sebe in svojih čustev, bolj ko so iskreni člani skupine, in bolj ko si upajo priznati, lažje se poglobiš vase in preneseš bolečino, ker jo deliš z drugimi. Hkrati postajajo tvoja čustva bolj jasna, s tem pa tudi tvoje življenje.”

Skupinska analiza temelji na opažanju, da skupina odpira za svoje člane in članice pomembne teme in da lahko doseže globoke, trajne spremembe v njihovem življenju. Izhaja iz teoretskega izhodišča psihoanalize. Na Dironi poteka v majhnih skupinah, ki štejejo do 8 članov in so polodprtega tipa. Potekajo v tedenskih srečanjih, ki trajajo 60 minut.

Skupinska suportivna psihoterapija je manj zahtevna oblika skupinske psihoterapije. Podobno kot individualna oblika je njen namen, da posamezniku nudi pomoč in oporo pri iskanju ustreznejših načinov reševanja težav, s katerimi se sooča. Poteka enkrat na 14 dni in traja 90 minut.

Sistemska in analitično orientirana supervizija

Sistemska in analitično orientirana supervizija

Namenjena je kandidatom, ki so v učnem procesu sistemske, individualne in skupinske analitične terapije in terapevtom, ki želijo konzultacije v zvezi s svojim terapevtskim delom.

Preventivni programi za depresivne in anksiozne motnje

Preventivni programi za depresivne in anksiozne motnje

Delavnice za obvladovanje stresa in anksiozne motnje so edukacijske skupinske delavnice namenjene ljudem, ki se soočajo s tesnobo in/ali paničnimi napadi. Udeležence seznanijo z osnovnimi značilnostmi motnje, načini zdravljenja, samopomoči in preprečevanja ponovnih poslabšanj.

Sestavlja jih 8 srečanj, ki potekajo 1-krat tedensko 8 zaporednih tednov po uro in pol. Sestavljene so iz treh glavnih sklopov – spoznavanje motnje, načinov zdravljenje in metod za preprečevanje ter obvladovanje simptomov, kar vključuje tudi spoznavanje različnih sprostitvenih tehnik. Znotraj delavnic se uporabljajo osnovni vedenjsko kognitivni (VKT) pristopi, prostor in čas pa je namenjen tudi pogovoru znotraj skupine o lastnih izkušnjah in izzivih, ki jih prinese tesnoba in/ali panični napadi.

Logoterapija

Logoterapija

Logoterapija je tretja Dunajska smer psihoterapije avtorja Viktorja E. Frankla, imenovana tudi duhovna psihoterapija. Osredotočena je na človeka kot enkratno in večdimenzionalno bitje, zato ga obravnava na vseh nivojih: kot telesno, duševno socialno in duhovno bitje.

Ukvarja se z iskanjem življenjskega smisla, oziroma volje do smisla in smisla na sploh- tega kar se človeku dogaja, s čimer se sooča, četudi gre za krizne in kritične življenjske dogodke ali okoliščine. Trudi se v vsakem slabem poiskati tudi nekaj dobrega. Dotika se vprašanj ljubezen, vrednot, vesti in odgovornosti, zato je primerna oblika psihoterapije za ljudi vseh starosti. Poskuša najti zapolnitev praznine, dolgočasja, ki pesti ljudi, ki živijo v izobilju in jim navidezno nič ne manjka. 

Avtogeni trening

Avtogeni trening

Avtogeni trening je metoda, ki jo je okoli leta 1930 razvil nemški psihiater in nevrolog dr. Johannes Schultz. Metodo je označil kot “koncentrativno samosprostitev”. Torej gre za način, ko se z zbranostjo duha lahko rešimo napetosti. Glavno orodje avtogenega treninga je naša misel oziroma predstava. S pomočjo predstave umirimo telo od vsakdanjih napetosti, saj se živa in vztrajna predstava odraža v človekovem vedenju in v delovanju telesnih funkcij.

Avtogeni trening ima danes mesto predvsem kot ena izmed sprostitvenih tehnik, ki pripomore k zmanjševanju tesnobe in omogoča lažje soočanje s številnimi stresi, ki so del našega vsakdana. V svoji osnovi je zaporedje vaj s katerimi se naučimo miselno predstavo spremenit v dejansko (telesno) doživljanje. Cilj je s pomočjo omenjenih vaj se naučiti zmanjšati tesnobo in telesni odziv ‘beg ali boj’ ter ga nadomestiti z občutkom miru in spokojnosti.

Tečaj poteka v obliki 8 skupinskih srečanj po 90 minut, ki so razporejeni v obdobju 3 mesecev.